eOppimisella kohti älykästä verkottunutta maailmaa

Kehittämisen vimma

Mikä on maa, jossa ikivanha kulttuuri ja uusin moderni maailma kohtaavat ja kietoutuvat toisiinsa? Mikä on se maa, jossa tartutaan vimmalla uusiin haasteisiin, asetetaan tavoitteet korkealle ja panostetaan kaikin voimin koulutuksen kehittämiseen? Se on maa, jossa lentoliikennekin hiljenee yliopistoon pääsykokeen aikana. Se on maa, joka muodollisesti on ollut 60 vuotta sotatilassa, ja jossa poliittinen tilanne kiristyy aika ajoittain naapurin kanssa. Se on myös maa, jossa – huolimatta siitä, että kyseessä on pelien luvattu maa – ei saa paikkatietojen poliittisen merkityksen vuoksi pelata Pokemon Go -peliä, paitsi Sochkon kaupungissa lähellä pohjoisen naapurin rajaa. Tietokone voitti tuon maan huippupelaajan maaliskuussa 2016 go-lautapelissä, mistä muodostui tekoälyn merkkipaalu. Kyseessä on Korean tasavalta eli Etelä-Korea.

korean-hanbok

Koreassa vietettiin Chuseok-juhlaa, johon kuuluvat perinteiset juhla-asut, hanbok. Kuvassa myös artikkelin kirjoittaja.

Centria ja Etelä-Korea

Centria-ammattikorkeakoulu on tehnyt yhteistyötä Etelä-Korean kanssa vuodesta 2007 alkaen, jolloin yhteistyö käynnistyi Chungbuk National Universityn kanssa. Vähän myöhemmin verkko-opetuksen kehittämistyöhön tulivat mukaan Hanyang Cyber University (HYCU) ja Sunchon National University. Yhteistyö on sisältänyt mm. EU-rahoitteisen KE-LeGE -opiskelijavaihtoprojektin vuosina 2011-2014, henkilövaihtoja (Asem-Duo) ja verkko-opetuksen laadunvarmistamisen ja oppimiskulttuurien vertailevaa tutkimusta tuloksena kymmenen kansainvälisessä yhteistyössä laadittua tutkimuspaperia. Yhteistyön pohjalta on Centriassa kehitetty Averkon opintojakso Working in a Multicultural World sekä hyödynnetty yhdessä opittua monin tavoin verkko-opetuksen laadunvarmistuksen, pedagogisten toimintamallien ja monikulttuurisen pedagogiikan kehittämistyössä. Centria on verkottanut kansainvälisesti tunnettuja korealaisia partnereitaan myös esim. Tekesin Oppimisratkaisut-projektiin.

Älykäs oppiminen ja virtuaaliyliopistot

Vuonna 2011 Koreassa luotiin Smart Education -visio. SMART-lyhenne sisältää seuraavat teemat:
Self-directed
Motivated
Adaptive
Resource-enriched
Technology-embedded.

Vaikka Etelä-Korea kuuluu opetusteknologioiden kehittäjäkärkeen, Smart Education ei ole laitelähtöinen näkökulma vaan kyseessä on tutkimukseen pohjautuva muutos ja koulutuksellinen suuntaus, jossa otetaan huomioon diginatiivit opiskelijat. Opettajat eivät voi tietää, mitä tulevaisuus on 30 vuoden kuluttua, minkä vuoksi 21. vuosisadan taitojen opettaminen nousee keskeiseen asemaan. Tavoitteena on, että kaikki opiskelijat voivat käyttää pilvipohjaisia palveluja ja langatonta internetiä koulussa sekä hyödyntää kaikkia materiaaleja milloin ja missä haluavat. Korean hallitus tukee opettajia digiopetustaitojensa kehittämisessä.

Smart Education on yhteinen kansallinen visio, jota ovat valmistelleet näinä Centria-yhteistyön vuosina U-Korea (ubiikki) ja Green Korea. Suomen tietoyhteiskuntakehitystä on kritisoitu siitä, että meillä kehitetään infraa ja järjestelmiä, mutta meiltä puuttuu isompi visio tulevaisuudesta. Etelä-Koreassa on selkeästi sitouduttu tietointensiivisen yhteiskunnan rakentamiseen ja ICT-osaaminen on osa kansallista ylpeyttä. Koulutusorganisaatiot ja yritysmaailma visioivat aktiivisesti ja päämäärätietoisesti ubiikkia tulevaisuutta.  Suomessakaan digioppimista ei tulisi kehittää erillisenä vaan löytää sen merkitys elinkeinoelämän kehitykseen (tki) ja korkeakoulutuksen kilpailukyvyn edistäjänä ja synergian tuojana.

50 miljoonan asukkaan maassa on 19 virtuaaliyliopistoa (Cyber University). Luotu Cyber University -konsepti määritellään seuraavasti:  A Cyber University is a higher education institution capable of conferring degrees when a certain number of credits is completed by learners through educational services provided by lecturers in cyberspace i.e. making use of IT technologies, multimedia technology and related software, void of the restraint of time and space. (White Paper 2015) Kattavan katsauksen korealaiseen digioppimisen tilaan ja muotoihin antaa KERIS:n vuosittainen White Paper in ICT Education in Korea, jonka viimeisimpään raporttiin voi tutustua tästä.

K-MOOCit

Etelä-Korean opetusministeriö käynnisti syksyllä 2015 K-MOOC (Korean Massive Open Online Courses) –kokeilut. Tavoitteena on MOOCien avulla tarjota yhtäläisiä korkean tason koulutusmahdollisuuksia tavallisille kansalaisille, ja parantaa korkeakoulujen kansainvälisyysosaamista sekä korkeatasoista koulutusta. Kansalliseen K-MOOC -projektiin valittiin 48 hakemuksen jättäneestä yliopistosta arviointiprosessin perusteella 10.  Valitut ja resursoidut yliopistot, joista yksi on Centrian partnerin HYCU:n taustayliopisto Hanyang University, ovat tuottaneet vuoden sisällä jo 27 MOOC-esimerkkitoteutusta ja jatkavat prosessia seuraavien kolmen vuoden aikana. Koreassa on olemassa hyvä pohja MOOCien tuottamiseen, koska asynkroninen videopohjainen verkko-opetus on keskeinen toimintamalli virtuaaliyliopistoissa.

videostudio

Videointistudio Hanyang Cyber Universityssä

Opettajien koulutusteknologinen tuki on Etelä-Koreassa järjestelmällisesti organisoitu. Tästä on yhtenä esimerkkinä Hanyang Cyber Unversity, jossa vierailin työmatkallani. HUCY:ssa on seitsemän studiota videoiden tekemistä varten. Opetussessioiden toteutusmallia kuvataan interaktiivisiksi luentotallenteiksi (recorded interactive lectures). Videointia on kehitetty pitkäjänteisesti vuosien ajan ja visiona on laadukkaan opetuksen laadukas tekninen toteutus: The Digital Studio to Create the Best from the Best. Kuudessa studiossa kussakin on tarjolla parin tunnin ajat neljälle opettajalle päivässä ja tekninen henkilökunta hoitaa nauhoitukset ja editoinnin. Yksi studio on luotu omatoimisille opettajille. Hektisessä Koreassa opettaja voi tarvitessaan saada nauhoituspalvelun jopa yöllä. Yksi kurssi sisältää 13 nauhoitettua kahden tunnin opetussessiota. Sessiot on strukturoitu ja teemoiteltu ja niissä käytetään ”puhuvan pään” lisäksi erilaisia oppi- ja havainnollistamismateriaaleja, harjoituksia ja testejä.

eLearning Korea 2016 -konferenssi

Centrialla oli esitys eLearning Korea 2016 -konferenssissa teemalla ”Peer assessment models in MOOCs for promoting learning in higher education”, samoin Averkon yliopettaja osallistui paneelikeskusteluun, joka koski tulevaisuuden e-oppimisen trendejä.  Kyseessä oli suurin vuosittainen e-Learning -konferenssi, joka toteutettiin 11. kerran 21 – 23.9.2016. Teemana oli e-Learning for Smart, Connected World. Järjestäjänä olivat opetusministeriö ja kauppa-, teollisuus- ja energiaministeriö yhdessä lukuisten muiden verkko-oppimisen ja koulutuksen kehittämisjärjestöjen kanssa.

korea-sydan

e-Learning Korea 2016 -konferenssin maamerkki


Konferenssin kolmenkymmenen esityksen keskeisiä teemoja olivat tänä vuonna tulevaisuuden koulutus, MOOCit, oppimisanalytiikat, adaptiivinen oppiminen, tekoäly, koodauskoulutus, flipped learning, avoimet oppimisresurssit (OER), virtual reality (VR) ja pelit oppimisessa.  Pääpuhujana oli Prof. Curtis J. Bonk (Indiana University) teemanaan neljäs verkko-oppimisen vallankumous.  Neljäs verkko-oppimisen vallankumous merkitsee megatrendeinä oppijan sitoutumista/koukuttumista (learner engagement), oppimisen saavutettavuutta/kaikkiaallisuutta (pervasive access) ja käyttäjälähtöistä henkilökohtaistamista (customization, personalization). Esimerkkinä viimeisimmästä voidaan mainita oppimisanalytiikan tuella toteutettava tehtävien vaikeustason vaihteleminen opiskelijan suoritusten perusteella. Oppimisanalytiikasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille konferenssi tarjosi hyvää materiaalia Rebekka Fergusonin (Open University) esityksessä ”Learning Analytics: Visions of the Future”.

Opettajat koostavat omia MOOCeja

Yhtenä tulevaisuuden visiona konferenssissa Michigan University:n Prof. Charles Severance nosti esiin sen, että opettaja koostaa (remix) ja luo oman MOOCinsa avoimesti tarjolla olevasta materiaalista omiin tarpeisiinsa: ”The MOOC of my own”.  Kaiken kaikkiaan Severance korosti sitä, että ”the next big thing will be a lot of small things” (Ian Dolphin). Omat polut korostuvat korostumistaan oppimisessa. Sekä pedagogisessa että koulutusteknologisessa mielessä yhden mallin toteuttamisesta, jonka metaforana käytettiin rakennusta, siirrytään lukuisiin ”tähtiin taivaalla”. Tähdistöön tulisi kuitenkin pystyä luomaan riittävä tarvittava yhtenäisyys ja juoni sillä tavoin,  että opiskelija voi omissa poluissaan ja navigaatiossaan tällä tähtitaivaalla muodostaa mielekkään oppimiskokemuksen. Severancen esitys löytyy täältä.  Ks. myös https://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli3035.pdf.

Vertaisarviointimalleja verkko-opetukseen

MOOC-pedagogiikassa vertaisarvioinnin on havaittu olevan lupaava, oppijan sitoutumista ja oppimista edistävä menetelmä.  Vertaisarviointi nähdään keskeisenä osana oppimisprosessia, jossa ylipäätään 1+1 on aina paljon enemmän kuin kaksi pyrittäessä kohti kollektiivisesti älykästä, verkottunutta maailmaa.

VirtuaaliAMK-verkoston Uutta avointa energiaa (UAE) -hankkeessa pilotoidaan rakennusalan MOOCissa kriteeripohjaista vertaisarviointia ao. tarkoitukseen modifioidulla Moodle-keskustelupalstalla. Centria on MOOCien pedagogisessa kehitystyössä mukana. Keskeinen kysymys on: Minkälaiset vertaisarviointimallit toimivat kun kyseessä on aikatauluun sitomaton nonstop-opiskelu avoimissa oppimisympäristöissä ja halutaan käyttää autenttisia oppimistehtäviä? Autenttisessa oppimistehtävässä oppija tarkastelee ilmiötä omassa arkiympäristössään sekä peilaa havaintojaan teoriaan.

Esityksessämme Prof. Yeonwook Im:n kanssa tunnistimme kirjallisuuskatsauksen ja alustavien projektikokemusten pohjalta seuraavat seitsemän MOOCien vertaisarvioinnin kehittämistä sekä vertaisarviointikulttuuria korkeakoulutuksessa ylipäätään edistävää keskeistä tekijää, jotka on esitetty seuraavassa kuviossa: 1) opettajien taidot, 2) opiskelijoille koulutus/ohjaus vertaisarvioinnin käyttöön, 3) rikkaat pedagogiset mallit vertaisarviointiin, 4) kriteerit vertaisarviontiin (tukevat samalla oman tuotoksen laatua), 5) monipuoliset arviointimenetelmät, 6) soveltuvat tekniset alustat ja 7) käytännöt vertaisarviointitaitojen todentamiseen ja palkitsemiseen koulutusorganisaatiossa.

7-factors

7 factors to develop peer-assessment models for MOOCs (Leppisaari & Im 2016)

UAE-projektissa jaetaan pilotin kokemuksia ja tarjotaan koulutusta vertaisarvioinnin kehittämiseen tammikuussa 2017. Averkossa on vertaisarvioinnista tarjolla miniPOD, jossa tavoitteena on tutustua erilaisiin vertaisarviointimalleihin ja soveltaa niitä omassa opetustyössä erilaisissa oppimisympäristöissä.

yliopettaja Irja Leppisaari

 

 

Mainokset
Kategoria(t): Yleinen Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin: eOppimisella kohti älykästä verkottunutta maailmaa

  1. Paluuviite: Vertaisarviointimalleja verkko-opetukseen – Uutta avointa energiaa

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s